INFORMACIJE SKVNS ŠT. 5/2013

 Spoštovani članice in člani SKVNS

 

 Za nami je prva polovica letošnjega leta in prvih pet številk naših »Informacij SKVNS«. Naš namen je bil predvsem vzpodbuditi Vas drage članice in člani, da nam napišete kaj vas zanima, kaj vas tare, o čem naj pišemo. Seveda pa bi bili veseli tudi vaših prispevkov.

 

O naših aktivnostih smo večkrat poročali tudi v časopisu Zveze svobodnih sindikatov, v Delavski enotnosti in jo, ko je bilo več informacij, poslali vsem našim članicam in članom. Naše aktivnosti pa lahko spremljate tudi na naši spletni strani, www.skvns.si.

 

In katere aktivnosti so bile tiste, ki so nas najbolj zaposlovale?

 

                       

                                     »VODA IN KOMUNALNA UREDITEV   

                                       STA ČLOVEKOVA PRAVICA!  VODA

                                       JE JAVNA DOBRINA IN NE BLAGO!«

 

 

Podpis za Evropsko državljansko pobudo lahko še oddate tako na obrazcu kot tudi na spletni strani. Zbiranje podpisov se bo zaključilo 9. septembra 2013. Več kot 1.700.000 državljanov Evropske unije je že oddalo svoj podpis.  V Sloveniji smo zbrali preko 21.000 podpisov. Po zaključku zbiranja, torej po 9. Septembru, pa nas čaka predaja zbranih podpisov po Upravnih enotah Slovenije tako, da bo potrebno še nekaj aktivnosti.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Micher Barnier je napovedal, da bo področje vode umaknil iz predloga direktive. K temu pa so zagotovo prispevale  tako naše aktivnosti kot tudi podpis vsakega posameznik. Več si lahko preberete na naši spletni strani in v priloženem članku iz Delavske enotnosti.

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste kakorkoli prispevali k tako velikemu številu zbranih podpisov.

 

 

IZ SEJ REPUBLIŠKEGA ODBORA SINDIKATA KOMUNALE

V prvi polovici leta smo se zbrali kar na treh sejah Republiškega odbora Sindikata komunale, skupaj s člani naše pogajalske skupine in prav vse tri seje so bile posvečene problematiki in razpravi o  pogajanjih  za Kolektivno pogodbo komunalne dejavnosti. Prepričani smo, da ste spremljali celotno dogajanje. Pogajanja za Kolektivno pogodbo komunalne dejavnosti se bodo nadaljevala in sicer  22. avgusta 2013 ob 12. uri, ko je sklicana skupna seja pogajalskih skupin.

 

Pred skupno sejo pogajalskih skupin, torej 22. avgusta 2013 ob 9. uri bo potekala tudi naša seja Republiškega odbora Sindikata komunale skupaj s člani pogajalske skupine. Na seji bo Andreja Poje, izvršna sekretarka ZSSS za ekonomsko področje predstavila analizo na podlagi vrnjenih Anket o plačah in nam predstavila poslovanje podjetij v komunalni dejavnosti v preteklem letu. Z analizo vas bomo seznanili s prihodnjo številko Informacij SKVNS.

 

IZ SEJE REPUBLIŠKEGA ODBORA SINDIKATA ZA DEJAVNOST POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI

17. 5. 2013 je potekala seja Republiškega odbora sindikata za dejavnost poslovanja z nepremičninami. Seje se je udeležil tudi g. Dejan Papež, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami, ker je na seji potekala razprava v zvezi s prenovo Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami. V tem tednu smo že prejeli predlog nove Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami in za 9. september načrtujemo sklic seje Republiškega odbora za dejavnost poslovanja z nepremičninami z namenom obravnave prejetega predloga nove Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami.

 

IZ SEJ REPUBLIŠKEGA ODBORA SINDIKATA ZA ZASEBNO VAROVANJE

V prvi polovici letošnjega leta sta bili sklicani tudi dve seji Republiškega odbora sindikata za zasebno varovanje. Na obeh sejah je potekala razprava o nujnosti ureditve pravic zaposlenih v dejavnosti za zasebno varovanje v Kolektivni pogodbi dejavnosti. Na seji je bil sprejet sklep, da predsednica SKVNS do naslednje seje, katere sklic je predviden za 28. 8. 2013, pripravi izhodišča – delovni osnutek za nadaljevanje pogajanj za kolektivno pogodbo dejavnosti.

 

Na obeh sejah pa je potekala tudi razprava o nujnosti reorganizacije sindikata SKVNS znotraj skupine družb Sintal in uskladitve organiziranosti sindikata z določbami Statuta SKVNS.

 

Republiški odbor pa je na Komisijo za Statut, organizacijo, kadre in izobraževanje naslovil tudi pobudo za spremembo  Statuta SKVNS in sicer tako, da naj bi bila sestava ROS-a za zasebno varovanje takšna, da bi odražala tudi število članov po posameznih organizacijah sindikata in predlog, da se poenotijo mandati vseh sindikalnih zaupnikov znotraj organiziranosti SKVNS.

 

IZOBRAŽEVANJE

V prvi polovici leta smo izvajali izobraževanje v okviru projekta »Ohranjanje in pridobivanje članov v SKVNS« na temo: »Zakaj potrebujemo sindikate?« in »Komuniciranje in informiranje v sindikatih«. Predavala sta nam Pavle Vrhovec, izvršni sekretar ZSSS in Tomaž Kšela, novinar – urednik pri Delavski enotnosti. Izobraževanje je potekalo v Območnih organizacijah in sicer: Podravje in Koroška, Dolenjska, Bela krajina in Posavje, Gorenjska in v Ljubljani ter v družbi Kostak Krško. Za jesensko obdobje načrtujemo seminarje še v preostalih območnih organizacijah. Izobraževanje je namenjeno predsednikom sindikatov, članom izvršnih odborov in tudi vsem drugim članom SKVNS, ki jih tematika zanima.  Vabilo za udeležbo na seminarjih boste prejeli pravočasno in Vabim vas, da se v čimvečjem številu udeležite razpisanih seminarjev. Srečanje pa bomo izrabili tudi za to, da vas podrobneje seznanimo s potekom pogajanj za kolektivne pogodbe dejavnosti in preostalimi aktivnostmi v SKVNS. 

 

Zelo dobro je bil obiskan dvodnevni seminar, ki je potekal v petek, 12. 4. 2013 in v soboto, 13. 4. 2013 v Laškem, kjer se je zbralo 35 sindikalnih zaupnikov. Na seminarju smo se seznanili z novostmi, ki jih je prinesel novi Zakon o delovnih razmerjih s poudarkom na vsebini kolektivnih pogodb dejavnosti in podjetniških kolektivnih pogodb ter o komuniciranju in informiranju v sindikatih. Predavala sta Andreja Toš Zajšek, strokovna sodelavka ZSSS in Tomaž Kšela, novinar pri Delavski enotnosti.

 

Za jesensko obdobje načrtujemo dvodnevni seminar, ki bo posvečen tematiki s področja varnosti in zdravja pri delu. Na seminarju pa načrtujemo predstaviti tudi podjetje, kot primer dobre prakse s področja promocije in zdravja na delovnem mestu.

 

Za člane SKVNS, ki so zaposleni v dejavnosti zasebnega varovanja bomo dne 11. 9. 2013 izvedli enodnevni seminar, na katerem bomo predstavili Zakon o zasebnem varovanju, vlogo in pomen Zbornice za razvoj zasebnega varovanja in še poseben poudarek dali temi: »Ali v dejavnosti zasebnega varovanja potrebujemo kolektivno pogodbo?« Vabilo za seminar bo posredovano vsem našim članom, ki so zaposleni v dejavnosti zasebnega varovanja. Resnično si želimo, da bi se člani seminarja udeležili v čim večjem številu.

 

V času koriščenja letnih dopustov, torej v juliju in avgustu, bomo dosegljivi ali na sedežu v Ljubljani oziroma po Območnih organizacijah, kontakte najdete v prilogi.

Želim Vam prijetne dopustniške dni, naberite si moči, čaka nas pestra jesen.

                                                                                              Majda Marolt, univ.dipl.prav.

                                                                                              Predsednica SKVNS

 

 https://sindikat-skvns.si/wp-content/uploads/2013/07/Kje-uresničujete-svoje-pravice.docx 

https://sindikat-skvns.si/wp-content/uploads/2013/07/DE-članek.pdf 

 Dopis-dohodnina

https://sindikat-skvns.si/wp-content/uploads/2013/07/PODATKI-O-DAVČNEM-ZAVEZANCU.pdf