INFORMACIJE SKVNS ŠT. 5/2014

GOSPODARSKA AGENDA ZA NOVO VLADO RS 2014

Gospodarska zbornica Slovenije je predstavila svoja pričakovanja od nove vlade, samo nekaj »njihovih predlogov«:

– S posebnim zakonom naj se določi, da v letih 2014 in 2015 javno porabo v BDP znižamo za 1 odstotno točko na leto. Zdaj je ta delež približno 50-odstoten. Obenem naj se država zaveže, da bo vsako leto zvišala delež sredstev iz proračuna za nov razvojni zagon gospodarstva.

– Uvedba socialne kapice, to je limitiranje socialnih prispevkov navzgor z namenom razbremenitve plač visoko kvalificiranega strokovnega kadra, ki je ključen za razvoj novih produktov

– Nižanje višine prispevne stopnje za zdaj najbolj obremenjene ter krajšanje obdobja plačila nadomestila za bolniško odsotnost, ki gre v breme delodajalca.

– Dosledno uvajanje načela »vsako delo šteje« s širjenjem osnov za plačilo prispevkov, pri čemer se povečajo prihodki iz naslova več pobranih prispevkov, na drugi strani pa se hkrati znižuje breme pri najbolj obremenjeni obliki dela – pri rednem delovnem razmerju.

– Čakanje na delo na zavodu za zaposlovanje: s prehodom zaposlenega, ki ga delodajalec začasno ne potrebuje, na ZRSZ (brez odpovedi) in s pravico do nadomestila in možnost prejemanja 50 % nadomestila na ZRSZ v primeru sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

– Omejitev študentskega dela na način, da ga lahko opravljajo samo tisti študenti in dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, vezane na izpolnjevanje njihovih šolskih in študijskih obveznosti.

– Spremembe sistema invalidskega zavarovanja s prenovo kvotnega sistema.

– Takojšen začetek priprave nove pokojninske reforme, ki ga jasno narekujejo tudi mednarodna primerjalna demografska razmerja med številom delovno aktivnih in številom upokojencev.

Več o temsi lahko preberete v priloženem gradivu, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije in tudi že predstavila oz. na spletni strani GZS: https://gzs.si/slo/

 

POGAJANJA ZA KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI

V juliju potekajo še pogajanja za Kolektivno pogodbo dejavnosti za nepremičnine. 20. 6. 2014 so potekala zadnja pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti tako, da bodo prva naslednja pogajanja 28. 8. 2014 torej po dopustih.

V prvi polovici julija bodo potekale seje Republiških odborov sindikatov za dejavnost komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije tako, da bomo podrobneje pisali o poteku pogajanj po sejah Republiških odborov.

 

30. TRADICIONALNA KOMUNALIADA V CELJU

30. Komunaliada je potekala 6. In 7. junija 2014 v Celju. Pri organizaciji je aktivno sodeloval tudi Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije.  Komunaliada se je pričela s tradicionalnim strokovnim  posvetom in nadaljevala v soboto,  ko se je v štirih delovnih in dvajsetih športnih panogah pomerilo več kot 2600 komunalnih delavcev. Vseh sodelujočih pa je bilo več kot 3200. Skupni zmagovalci delovno-športnih tekmovanj je podjetje Kostak Krško, d.d.. Več o tem pa ste si lahko prebrali na naši spletni strani www.skvns.si.

 

15. SREČANJE NEPREMIČNINSKIH ORGANIZACIJ V MARIBORU

V petek, 13. junija 2014 se je v športnem parku Rogoza odvijalo 15. srečanje nepremičninskih organizacij. Glavni organizator srečanja je bila družba Staninvest d.o.o. iz Maribora, kot soorganizator pa je sodeloval SKVNS – Republiški odbor za poslovanje z nepremičninami in GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami. Več si lahko ogledate na naši spletni strani www.skvns.si.

Na obeh srečanjih pa smo v letošnjem letu še posebno pozornost namenili promociji Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije.

»VODA IN KOMUNALNA UREDITEV STA ČLOVEKOVA PRAVICA!  VODA JE JAVNA DOBRINA IN NE BLAGO!«

Water_SLEbg

Udeležili smo se seje Ustavne komisije državnega zbora, ki je  pripravila javno predstavitev mnenj o predlogu za začetek postopka za spremembo slovenske ustave, ki ga je podpisala skupina poslancev. Na seji je predlog, da se na ustavni ravni uredi dostop do vode kot temeljno ustavno pravico, polno podporo. O tem pišemo tudi v zadnji številki Delavske enotnosti.

Agenda_2014_v1