PREJEMKI PO KOLEKTIVNI POGODBI KOMUNALNIH DEJAVNOSTI – FEBRUAR 2023

Skladno z določbami kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, katere sestavni del je tudi tarifna priloga, se najnižje osnovne plače s 1.1.2023 povečajo za 10 % in znašajo:

 

Tarifni razred Najnižje osnovne plače
I. 602,65 €
II. 656,57 €
III. 726,64 €
IV. 850,66 €
V. 926,12 €
VI. 1.228,03 €
VII 1.519,16 €
VIII. 1.950,48 €
IX. 2.327,83 €

 

 

Povprečna plača v R Sloveniji – zadnji trije meseci 2.142,73 €
Povprečna plača v R Sloveniji – mesečna 2.159,40 €
Minimalna plača (od 1.1.2023) 1.203,36 €
Regres za letni dopust 1.400,00 €
Dnevnice:

– cela (nad 12 do vključno 24 ur  odsotnosti)

 

27,81 €

– polovična (nad 8 do 12 ur odsotnosti) 13,88 €
– znižana (od 6 do 8 ur)   9,69 €
Kilometrina   0,43 €
Povračilo stroška prehrane med delom (*1)   7,96 €

 

 Prevoz na delo in iz dela

– javni prevoz

– če ni javnega prevoza (1km)

 

v višini cene javnega prevoza

0,21 €

Jubilejna nagrada za skupno delovno dobo najmanj v višini (*2):

– za 10 let

 

 

najmanj    857,09 €

       – za 20 let najmanj 1.285,64 €
       – za 30 let najmanj 1.714,18 €
       – za 40 let najmanj 2.142,73 €
Odpravnina pri upokojitvi (*3) najmanj 6.428,19 €

ali tri zadnje plače delavca, če je zanj to ugodneje

Solidarnostna pomoč (*4):

– ob smrti delavca

– ostali primeri iz 79. člena KP KD

 

Najmanj 1.714,18 €

Najmanj 1.071,37 €

 

 

*1: 82. člen KP KD – prehrana med delom

(1) Delavec je upravičen do prehrane med delom, če je prisoten na delu 4 ure ali več.

(2) Če delodajalec prehrane med delom ne organizira, je delavec, ki je prisoten na delu 4 ure ali več, upravičen do povračila stroška prehrane med delom.

(3) Če je delavec prisoten na delu 10 ur ali več, je za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu, upravičen do sorazmernega povračila stroška prehrane med delom.

(4) Če delavec dela nepretrgoma najmanj 4 ure preko polnega delovnega časa na dan, ali če opravlja 12-urni delavnik, pripada delavcu za ta dan dvakratni dnevni znesek.

(5) Dijaki in študentje so v času praktičnega usposabljanja z delom upravičeni do povračila stroška prehrane med delom pod enakimi pogoji kot delavci, zaposleni pri delodajalcu.

(6) Če delavec dela pri dveh ali več delodajalcih, mu pripada sorazmerni del povračila za prehrano med delom glede na pogodbeno določen delovni čas.

(7) Višina povračila stroška prehrane med delom je določena v Tarifni prilogi.

 

*2: 78. člen KP KD – jubilejne nagrade

(1) Članom sindikata reprezentativnih sindikatov, podpisnikov KP KD, pripada jubilejna

nagrada za skupno delovno dobo najmanj v višini:

 

– za 10 let delovne dobe 40 %
– za 20 let delovne dobe 60 %
– za 30 let delovne dobe 80 %
– za 40 let delovne dobe 100 %

povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

(2) Jubilejna nagrada se izplača v enem mesecu po dopolnitvi delovne dobe iz prejšnjega odstavka na podlagi pisnega predloga reprezentativnega sindikata, podpisnika KP KD.

(3) Jubilejna nagrada se lahko, če je tako dogovorjeno v podjetniški kolektivni pogodbi, izplača tudi za dosežen jubilej pri zadnjem delodajalcu, in sicer v smislu nagrade za stalnost. Ta nagrada se lahko izplača v denarni ali tudi v drugi dogovorjeni obliki.

(4) Jubilejna nagrada se lahko, če je tako dogovorjeno v podjetniški kolektivni pogodbi, izplača vsem zaposlenim delavcem.

 

*3: 80. člen KP KD – odpravnina ob upokojitvi

(1) Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini najmanj treh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini treh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.

(2) Ob upokojitvi se izplačilo odpravnine izvrši ob zadnji plači.

 

*4: 79. člen KP KD – solidarnostne pomoči

(1) V primeru smrti delavca, pripada članu družine delavca oz. osebi, ki je poravnala stroške pogreba solidarnostna pomoč v višini 80 % povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

(2) Delavcu pripada solidarnostna pomoč v višini 50 % povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, in sicer v naslednjih primerih:

– smrt ožjega družinskega člana (zakonec, izven zakonski partner, otroci – zakonski in izven zakonski in posvojenci),

– individualne elementarne nesreče ali požar,

– zaradi invalidnosti (II. ali III. kategorija).

(3) Članom sindikata reprezentativnih sindikatov, podpisnikov KP KD, pripada solidarnostna pomoč v višini 50 % povprečne plače v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece v primeru odsotnosti zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni, poškodbe izven dela ali bolezni, nepretrgano nad 90 dni. Ta solidarnostna pomoč pripada članu sindikata največ enkrat letno. V primeru zaporednih izplačil solidarnostnih pomoči je član sindikata upravičen do izplačila pod pogojem, da je poteklo najmanj eno leto, ne glede na to, ali gre za enako ali drugo bolezen, šteto od dne, ko je delavec zadnjič pridobil pravico do izplačila solidarnostne pomoči. V primeru, da je član sindikata iz zdravstvenih razlogov začasno zmožen za delo zgolj v skrajšanem delovnem času, mu pripada solidarnostna pomoč v višini, ki je v sorazmerju z njegovo odsotnostjo z dela.

(4) Solidarnostna pomoč iz 3. odstavka tega člena se lahko, če je tako dogovorjeno v podjetniški kolektivni pogodbi, izplača vsem zaposlenim.

 

 

Marolt Majda, univ. dipl. prav.

Predsednica SKVNS