skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninamislovenije (skvns)

PREDSTAVITEV

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami (UL RS št. 117/29. 10. 2004)

Na podlagi Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Ur.l. RS, št. 70/04), Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št.55/04) in Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Ur.l. RS, št. 9/98,35/00, R:78/03) pogodbeni stranki

 

zastopnika delodajalcev:

Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana in

Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, Ljubljana

in zastopnik delojemalcev:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije - S indikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami , Dalmatinova 4, Ljubljana

skleneta

 

A N E K S

h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami

 


kot sledi :

 

1. člen

 

Podpisniki Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami na podlagi in v skladu z Zakonom o izvajanju Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004- 2005 in Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 s tem aneksom določamo višino in način izplačevanja posebnega dodatka k izplačani bruto plači zaposlenih pri delodajalcih, za katere se uporablja KP za dejavnost poslovanja z nepremičninami.

 

 

2. člen

 

Podpisniki tega aneksa se dogovorimo, da se ob izplačilu plač za mesec oktober 2004 in dalje brez obveznosti poračuna za nazaj bruto plača vsakega zaposlenega, plačanega po KP za dejavnost poslovanja z nepremičninami, za polni delovni čas, poveča za 6.100 SIT bruto, kar v skladu z zakonom in dogovorom iz prvega člena tega aneksa predstavlja uskladitve plač iz naslova stopnje rasti življenjskih potrebščin brez alkohola in tobaka ter iz naslova produktivnosti.

 

Usklajevalni znesek iz prvega odstavka tega člena se obračunava in izplačuje v obliki enotnega bruto nominalnega dodatka k bruto plači delavca. Enotni bruto nominalni dodatek mora biti posebej prikazan v pisnem obračunu plače posameznega zaposlenega in se izplačuje vse dokler se v kolektivni pogodbi dejavnosti ne vključi v sistem plač.

 

Če so se bruto plače pri posameznem delodajalcu v času od januarja do avgusta 2004 že povečale, se bruto plače pri teh delodajalcih povečajo le za razliko do 6.100 SIT bruto.

 

 

3. člen

 

Podpisniki soglašamo, da se lahko pri posameznem delodajalcu opravi še dodatna uskladitev plač iz naslova uspešnosti poslovanja, če so za to podani utemeljeni pogoji pri posameznem delodajalcu.

 

 

4. člen

 

Podpisniki soglašamo, da se za leto 2005 ugotovi usklajevalni znesek na enak način in po enakem postopku kot za leto 2004.

 

 

 

5. člen

 

Aneks stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS , uporablja pa se od 1. oktobra 2004 dalje.

 

 

Ljubljana, 14. oktober 2004

 

 

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za poslovanje z nepremičninami

Predsednik
Mag. J anez Frelih, l.r.

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat komunale, varovanja in 
poslovanja z nepremičninami SKVNS

Predsednica 
Dragica Andlovič , l.r.

 

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za storitve

Predsednica
Zofija Kukovič, l.r.

 

Republiški odbor za poslovanje 
z nepremičninami

Predsednik
Vladimir Stopar , l.r.

KORISTNE POVEZAVE

Oblikovanje in izvedba Visart