skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS)

PREDSTAVITEV

Merila za določanje presežkov delavcev

Pri izbiri presežnih delavcev organizacija oz. delodajalec upošteva vse obstoječe kriterije, najmanj pa tiste, ki jih navaja zakon o delovnih razmerjih. V vsakem sklepu o dopovedi mora biti navedeno, kako so bili kriteriji upoštevani. Za ovrednotenje posameznega kriterija priporočamo naslednja merila:

 

I. DELOVNA USPEŠNOST

A. Delovna disciplina


točke

opis stopenj

1

zamuja, pogosto neopravičeno izostaja, ne upošteva dogovorov, ogroža svojo varnost in varnost drugih

2

zamudi, dela samosvoje, ne upošteva delovnih načel

3

zamudi, občasno poskuša delati mimo dogovorov, običajno upošteva navodilo za varno delo

4

redno prihaja na delo, skoraj vedno upošteva delovne dogovore in navodila za varno delo

6

redno prihaja, ne izostaja z dela, vedno upošteva delovne dogovore in navodila za varno delo

 

 

B. Samostojnost, iznajdlivost


točke

opis stopenj

1

pri delu je nesamostojen, potrebuje stalno pomoč in kontrolo

2

pri delu je nesamostojen, občasno potrebuje pomoč in kontrolo

4

pri delu je samostojen, občasno potrebuje pomoč in kontrolo

6

pri delu je samostojen, redkokdaj potrebuje pomoč in kontrolo

8

pri delu je samostojen, ne potrebuje pomoči in kontrole

 

 

C. Količina dela


točke

opis stopenj

1

dosega slabe delovne učinke, izredno slabo izrablja delovni čas

2

dosega slabše delovne učinke in ima premajhno izrabo delovnega časa

4

njegovi delovni učinki so normalno pričakovani, izraba delovnega časa ustreza

5

trajneje dosega nadpovprečne delovne učinke

7

stalno izredno presega normalne delovne učinke

 

 

D. Kakovost dela


točke

opis stopenj

1

kakovost dela je slaba, stalne napake, potreben stalni nadzor

2

kakovost je pod zahtevano ravnijo, pogoste so napake, potreben je nadzor

4

kakovost je stalno in v celoti na zahtevani ravni, napake so redke

5

trajnejše dosega kakovost nad pričakovano ravnijo

7

stalna izredna kakovost

 

 

E. Odnos in gospodarjenje s sredstvi delodajalca (materialna in finančna sredstva, materiali,…)


točke

opis stopenj

1

do sredstev ima slab odnos

2

večkrat pride do okvar, material uporablja dokaj negospodarno, s sredstvi ne gospodari racionalno in varčno

4

ima povprečno dober odnos do sredstev, povprečna gospodarnost pri uporabi materiala

6

ima pravilen odnos do sredstev pri delu, material skrbno uporablja

8

izredna, gospodarna uporaba materiala, do sredstev ima mnogo boljši odnos od večine delavcev

 

 

F. Širina uporabnih znanj


točke

opis stopenj

1

ustreza le delu delovnih opravil in nezanesljivo

3

delovnemu mestu le delno primerno in delno zanesljivo

6

delovnemu mestu primerno in zanesljivo

9

uporabno na večjih delovnih mestih istega področja

12

najširše uporabno tudi na drugih delovnih področjih

 

 

II. STROKOVNA IZOBRAZBA

 

Stopnje ustreznosti strokovne izobrazbe in usposobljenosti

 

Stopnja A dejanska stopnja strokovne izobrazbe in usposobljenosti je nižja od zahtevane in neustrezne smeri, poklic ni v povezavi z delovnim mestom, delavec ni opravil potrebnega verificiranega ali neverificiranega funkcionalnega izobraževanja

Stopnja B dejanska stopnja strokovne izobrazbe je nižja od zahtevane, vendar ustreza smeri in poklic je v povezavi z delovnim mestom, stopnja strokovne izobrazbe je enaka zahtevani, vendar neustrezne smeri

Stopnja C stopnja in smer strokovne izobrazbe in usposobljenosti ustrezata zahtevani, delavec ima zahtevana funkcionalna znanja pridobljena v verificiranem ali internem programu

 

 

Število točk glede na dejansko stopnjo delavčeve izobrazbe in glede na ugotovljeno stopnjo ustreznosti se odčita iz nasledje tabele:


Stopnja
ustreznosti

ŠTEVILO TOČK GLEDE DEJANSKE DELAVČEVE STROKOVNE IZOBRAZBE

I. st.

NK

II. st.

PK

III. st.

KV 2

IV. st.

KV

V. st.

SS

VI. st.

VIS

VII. st.

VS

A. stopnja

0

1

2

3

4

7

10

B. stopnja

1

3

5

7

8

12

15

C. stopnja

3

5

8

11

12

17

20

 

 

 

 

 

III. DELOVNA DOBA, STALNOST PRI DELODAJALCU

(točke za skupno delovno dobo in delovno dobo pri trenutnem delodajalcu se seštevajo)

 

točke

skupna delovna doba

delovna doba pri delodajalcu

0

do 5 let

do 2 leti

1

od 5 do 10 let

od 2 do 4 leta

2

od 10 do 15 let

od 4 do 6 let

3

od 15 do 20 let

od 6 do 8 let

4

od 20 do 25 let

od 8 do 10 let

5

nad 25 let

nad 10 let

 

 

IV. ZDRAVSTVENO STANJE


točke

opis stanja

0

zdrav – brez omejitev

1

lažja zdravstvena okvara

3

teža zdravtvena okvara

4

ugotovljena invalidnost

5

pošklodba pri delu pri delodajalcu in posledično zmanjšana delovna zmožnost

 

 

V. SOCIALNO STANJE


A. Število nepreskrbljenih družinskih članov, po zakonu o dohodnini


točke

opis stanja

0

samski delavec oziroma družina, v kateri imajo vsi člani lastne dohodke

2

eden (1) nepreskrbljen družinski član

3

dva (2) nepreskrbljena družinska člana

5

več kot dva (2) nepreskrbljena družinska člana

7

preživlja telesno ali duševno prizadetega družinskega člana

 

 

B. Zaposlenost zakonca


točke

opis stanja

0

zakonec je zaposlen

5

zakonec je nezaposlen

 

 

C. Možnost pridobivanja dohodka iz drugih virov


točke

opis stanja

0

lastništvo zemlje do 2 ha

1

lastništvo zemlje nad 2 – 4 ha

3

lastništvo zemlje nad 4 ha

3

obrtna dejavnost kot glavni poklic družinskega člana

4

delavec opravlja popoldansko obrt

6

lastnik ali družabnik podjetja

 

 

Seštevek točk po merilih iz točke I – V predstavlja osnovo za določanje začasnega in trajnega prenehanja potreb po delavcih nad planiranim številom delavcev po delovanih mestih v podjetju.

KORISTNE POVEZAVE