skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS)

PREDSTAVITEV

Razlaga kolektivne pogodbe

Komisija za razlago kolektivne pogodbe je skladno z določbo 2.odst. 7.člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in na podlagi 66.člena kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98) na seji dne 9.7.2003 sprejela razlago kolektivne pogodbe za dejavnost z neprimičninami.

 

 

RAZLAGA KOLEKTIVNE POGODBE

za dejavnost poslovanja z nepremičninami

 

 

Komisija za razlago je določila določbe kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, ki se glede na nov zakon o delovnih razmerjih (dalje:zakon) uporabljajo od 1.1.2003 in določbe, ki se ne uporabljajo:

 

 

1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.

 

2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.

 

3. člen – Osebna veljavnost – se uporablja v celoti.

 

4. člen – Časovna veljavnost – se uporablja v celoti.

 

5. člen – Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi – uporabljajo se: tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deseti odstavek; ne uporabljajo se: prvi, drugi in deveti odstavek. Namesto 1.odst. se neposredno uporablja 2.odst. 5.člena zakona, namesto 2.odst. se neposredno uporablja 1.odst. 5.člena zakona, namesto 9.odst. se neposredno uporablja 208.člen zakona. V 7.odst. se dejavnost K 74/2 ne uporablja, ker ta šifra ni uvrščena med dejavnosti, ki so razporejene v Združenje za promet z nepremičninami GZS.

 

6. člen – Enotni minimalni standardi – se uporablja v celoti.

 

7. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti.

 

8. člen – Prenos pooblastil – se ne uporablja; namesto tega se neposredno uporablja 1.odst. 18.člena zakona

 

9. člen – Pogodba o zaposlitvi – se uporablja v celoti

 

10. člen – Poskusno delo – uporabljajo se prvi, tretji in četrti odstavek; ne uporablja se drugi odstavek; neposredno se uporablja 3.odst. 125.člena zakona.

 

11. člen – Pripravništvo – se uporablja v celoti.; določb tega člena pa ni mogoče razumeti kot določbe, ki uvaja obvezno pripravništvo.

 

12. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela – se ne uporablja, ker zakon na novo ureja ta institut (1.odst., 2.alinea 88.člena zakona).

 

13. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih – se ne uporablja.

 

14. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pri čemer se pojem »razporejanje« uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj. V drugem odstavku se beseda »tretjega« pravilno glasi »prejšnjega«.

 

15. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu – se ne uporablja.

 

16. člen – Delo na domu – se uporablja v celoti.

 

17. člen – Določanje presežnih delavcev – se uporablja v celoti, razen: 1.odst. (zakon ne pozna začasnih presežkov), 6.odstavka (ki se ob smiselni uporabi odprave take določbe v SKPgd tudi v tej kolektivni pogodbi ne uporablja) in 9. odstavka.

 

18. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev – se uporablja v celoti.

 

19. člen – Delovni čas – uporabljata se tretji in četrti odstavek, ne uporabljata pa se 1. in 2. odstavek; namesto tega se uporablja 1.odst. 142 člena zakona.

 

19.a člen – Delovni čas, krajši od polnega delovnega časa – uporablja se v celoti.

 

20. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja.

 

21. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače – se uporablja v celoti.

 

22. člen – Razporejanje delavca-invalida in delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja.

 

23. člen – Letni dopust – se uporablja v celoti, razen osmega odstavka. V tretjem odstavku se številka »60« spremeni v »165«. Točka 5 se uporablja tako, da se osnove po zakonu in kolektivni pogodbi ne seštevajo, temveč se vštevajo.

 

24. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja v celoti.

 

25. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja.

 

26. člen – Organ, ki odloča o pravicah delavcev na drugi stopnji – se ne uporablja

 

27. člen – Odškodnina – se ne uporablja, ker se uporabljajo splošna pravila civilnega prava po 11.členu zakona.

 

28. člen – Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja – se uporablja v celoti.

 

29. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v celoti.

 

30. člen – Varnost in zdravje pri delu – se uporablja v celoti.

 

31. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti.

 

32. člen – Izpiti – se uporablja v celoti.

 

33. člen – Povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem – se uporablja v celoti.

 

34. člen – Razporeditev in obveznosti – se uporablja v celoti, s tem da se pojem »razporediti« uporablja kot »odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi« v skladu z 90.členom zakona.

 

35. člen – Vajenci – se uporablja v celoti.

 

36. člen – Mentorji praktičnega pouka – se uporablja v celoti.

 

37. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja v celoti.

 

38. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v celoti.

 

39. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja v celoti.

 

40. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se uporablja v celoti. Pri tem ne gre za uporabo kolektivne pogodbe v smislu načela »v dobro delavca«.

 

41. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika – se uporablja v celoti, razen drugega in osmega odstavka, ki se ne uporabljata.

 

42. člen – Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih – se uporablja v celoti.

 

43. člen – Plače – se uporablja v celoti, razen devetega odstavka, ki se ne uporablja.

 

44. člen – Tarifna priloga – se uporablja v celoti.

 

45. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se uporablja v celoti.

 

46. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se uporablja v celoti.

 

47. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja v celoti, v povezavi z 238.členom zakona.

 

48. člen – Nadomestilo plače – uporabljajo se: prvi, drugi, četrti in osmi odstavek (točka); ne uporabljajo se tretji, peti, šesti in sedmi odstavek (točka); pri tem se upošteva splošno načelo civilnega prava, da nadomestilo zaradi prikrajšanja ne sme presegati samega prikrajšanja.

 

49. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja – se uporablja v celoti.

 

50. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti.

 

51. člen – Drugi osebni prejemki – 1. regres za letni dopust – ne uporabljajo se: prvi, drugi in četrti odstavek, uporablja se tretji odstavek; 2. jubilejne nagrade – se uporablja v celoti; 3. odpravnina ob upokojitvi – se uporablja v celoti; 4. solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti.

 

52. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom – se uporablja v celoti.

 

53. člen – Inovacije – se uporablja v celoti.

 

54. člen – Prijemki pripravnikov – se ne uporablja: uporablja se 140.člen zakona.

 

55. člen – Prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi – se uporablja v celoti.

 

56. člen – Prejemki mentorjev – se uporablja v celoti.

 

57. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti.

 

58. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti.

 

59. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.

 

60. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.

 

61. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja v celoti.

 

62. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti.

 

63. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti.

 

64. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti.

 

65. člen – Objava – se uporablja v celoti.

 

66. člen – Strokovna dela in naloge – se uporablja v celoti.

 

67. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.

 

68. člen – Dodatek za delovno dobo – se ne uporablja; uporablja se 129.člen in 238.člen zakona.

 

68.a člen – Priloge in priporočila – se uporablja v celoti. V prilogi II se merila nanašajo na določanje večjega števila presežnih delavcev.

 

69. člen – Začetek uporabe – se uporablja.

 

 

 

Ljubljana, dne 15.7.2003

 

 

Predsednik komisije:
Miha Potočnik l.r.

KORISTNE POVEZAVE