skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS)

PREDSTAVITEV

Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami z veljavnostjo januar 2000 (UL RS št. 35/2000)

Pogodbeni stranki:

 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE – Združenje za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana in Združenje delodajalcev Slovenije – Stanovanjska sekcija, Dimičeva 9, Ljubljana, kot predstavnika delodajalcev in

 

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE – Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, kot predstavnik delojemalcev sklepata:

 

TARIFNO PRILOGO H KOLEKTIVNI POGODBI ZA DEJAVNOST POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI (UL RS ŠT. 9/98)


Pogodbeni stranki Kolektivne pogodbe dejavnosti poslovanja z nepremičninami (UL RS št. 9/98) sta se sporazumno dogovorili o vsebini tarifne priloge za obdobje po 1.1.2000.

 

 

1.) Izhodiščne plače za januar 2000 po posameznih tarifnih razredih

 

TARIFNI RAZRED

RAZMERJE

IZHODIŠČNA BRUTO PLAČA V SIT ZA POLNI DELOVNI ČAS

1. skupina

2. skupina

3. skupina

I.

enostavna dela

1,00

55.846

60.034

64.222

II.

manj zahtevna dela

1,10

61.630

66.037

70.644

III.

srednje zahtevna dela

1,23

68.690

73.842

78.993

IV.

zahtevna dela

1,46

81.535

87.650

93.764

V.

bolj zahtevna dela

1,60

89.353

96.054

102.756

VI.

zelo zahtevna dela

2,16

120.627

129.674

138.720

VII.

visoko zahtevna dela

2,70

150.784

162.092

173.400

VIII.

najbolj zahtevna dela

3,50

195.461

210.119

224.778

IX.

izjemno zahtevna dela

4,20

234.553

252.143

269.733

 

V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do 6 mesecev.

 

V kolektivni pogodbi pri delodajalcu se lahko ob upoštevanju specifičnih pogojev gospodarjenja določijo tudi višje izhodiščne plače.

 

Podpisniki tarifne priloge soglašajo, da podpis tarifne priloge ni razlog za znižanje obstoječih izhodiščnih plač pri delodajalcih.

 

 

2.) Razvrstitev delodajalcev v skupine

Delodajalci v dejavnosti poslovanja z nepremičninami so glede obveznosti določanja in izplačevanja izhodiščnih plač razporejeni v naslednje skupine:

 

I. skupina

K 70/32 –

upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi je edini vir dohodka organizacije in zajema naslednje storitve pri upravljanju večstanovanjske hiše: vzdrževanje, obratovanje stanovanjske hiše, vzdrževanje funkcionalnega zemljišča in skupnega funkcionalnega zemljišča, skrb za varstvo bivalnega okolja, ter storitve s tem v zvezi (24. člen stanovanjskega zakona Ur. l. št. 18/92).

II. skupina

K 70/32 –

upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi zagotavlja organizaciji pretežni del dohodka.

III. skupina

K 70/1 –

poslovanje z lastnimi nepremičninami,

K 70/2 –

dajanje lastnih nepremičnin v najem,

K 70/31 –

dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,

K 70/32 –

upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, ki po dohodku ne presega ostalih dejavnosti organizacije,

K 74/2 –

projektiranje in tehnično svetovanje,

K 74/7 –

čiščenje stavb

E 40.3 –

oskrba s paro in toplo vodo, ki jo dobavljajo upravniki več stanovanjskih hiš.

 

Odločitev o razvrstitvi delodajalca (gospodarske družbe, podjetja, zadruge, samostojni podjetniki) in prehodu iz ene v drugo skupino sprejme poslovodni organ na podlagi rezultatov poslovanja in o tem seznani sindikat

 

 

3.) Usklajevanje izhodiščnih plač

Usklajevanje izhodiščnih plač bo skladno z dogovorom in določili zakona o minimalni plači,o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001. (UL 39/99).

 

 

4.) Regres za letni dopust

Delavcu pripada regres za letni dopust v višini najmanj 107.000,00 tolarjev in največ 70% povprečne plače v RS.

 

 

5.) Povračila stroškov v zvezi z delom

Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo in z dela, službena potovanja, terenski dodatek) se izplačujejo in usklajujejo v višini zgornjega zneska, določenega z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (UL RS, št. 72/93, 7/95, 5/98).

Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša:

  • najmanj 572,00 SIT na dan prisotnosti na delu in se usklajuje z rastjo cen življenjskih stroškov (Usklajevanje se opravi januarja in julija v tekočem letu).
  • do 10% povprečne mesečne plače zaposlenega v RS za pretekle tri mesece za 176 delovnih ur.

 

 

6.) Veljavnost

Tarifna priloga za gospodarske dejavnosti začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

 

 

V Ljubljani, 16. marca 2000

 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Združenje za poslovanje z nepremičninami
mag. Janez Frelih, l.r.

 

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE
Stanovanjska sekcija
Stojan Horvat, l.r.

 

ZSSS – Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami (SKVNS)
Alojz Terbuc, l.r.

 

ROS 
Dejavnosti poslovanja z nepremičninami
Vladimir Stopar, l.r.

KORISTNE POVEZAVE