skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS)

PREDSTAVITEV

Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami

1.) Izhodiščne plače za januar 1998 po posameznih tarifnih razredi

TARIFNI RAZRED

RAZMERJE

IZHODIŠČNA BRUTO PLAČA V SIT ZA POLNI DELOVNI ČAS

 

 

1. skupina

2. skupina

3. skupina

I. enostavna dela

1,00

50.281

54.051

57.822

II. manj zahtevna dela

1,10

55.309

59.456

63.604

III. srednje zahtevna dela

1,23

61.846

66.483

71.121

IV. zahtevna dela

1,46

73.410

78.914

84.420

V. bolj zahtevna dela

1,60

80.450

86.482

92.515

VI. zelo zahtevna dela

2,16

108.607

116.750

124.896

VII. visoko zahtevna dela

2,70

135.789

145.913

156.119

VIII. najbolj zahtevna dela

3,50

175.983

189.178

202.377

IX. izjemno pomembna najbolj zahtevna dela

4,20

211.180

227.014

242.852

 

 

2.) Razvrstitev v skupine

I. skupina:

K 70/32 – upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi je edini vir dohodka delodajalca in zajema naslednje storitve pri upravljanju večstanovanjske hiše: vzdrževanje, obratovanje stanovanjske hiše, vzdrževanje funkcionalnega zemljišča in skupnega funkcionalnega zemljišča, skrb za varstvo bivalnega okolja ter storitve s tem v zvezi (24.člen stanovanjskega zakona Ur. l. št. 18/92).

 

II. skupina:

K 70/32 – upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi zagotavlja delodajalcu pretežni del dohodka.

 

III. skupina:

K 70/1 – poslovanje z lastnimi nepremičninami,

K 70/2 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,

K 70/31 – dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,

K 70/32 – upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi, ki po dohodku ne presega ostalih dejavnosti organizacije,

K 74/2 – projektiranje in tehnično svetovanje,

K 74 /7 – čiščenje stavb

E 40.3 – oskrba s paro, toplo vodo in plinom, ki jo dobavlja upravnik večstanovanjskih hiš.

 

Odločitev o razvrstitvi delodajalca (gospodarske družbe, podjetja, zadruge, samostojni podjetniki) in prehodu iz ene v drugo skupino sprejme delodajalec na podlagi rezultatov poslovanja delodajalca po predhodnem mnenju sindikata organizacije.

Zneski izhodiščnih plač pri delodajalcu se lahko znižajo v I. skupini do 5 % , v II. in III. skupini do 10 % glede na izhodiščne plače, določene v tej tarifni prilogi v naslednjih primerih:

  • če delodajalec izvaja sprejeti sanacijski program,
  • če ekonomski razlogi delodajalcu ne omogočajo izplačil po tej pogodbi,
  • če je v obračunu tekočega obdobja izkazana nepokrita izguba,
  • če je s tem preprečen odpust delavcev.

 

Delodajalec lahko odloči o znižanju plač, če si prikrbi mnenje sindikata pri delodajalcu.

Sindikat je dolžan podati svoje mnenje v roku 10 dni.

Če delodajalec ne upošteva mnenje sindikata, lahko sindikat sproži postopek pred arbitražo v skladu z določili kolektivne pogodbe pri delodajalcu.

Znižanje plač lahko traja največ 6 mesecev, po tem obdobju pa se lahko podaljša za enako obdobje po ponovni pridobitvi mnenja sindikatov.

Delodajalec je dolžan voditi evidenco o razlikah v plačah med dejansko izplačano izhodiščno plačo in izhodiščno plačo po tej pogodbi (% zaostajanja).

 

 

3.) Usklajevanje izhodiščnih plač

Izhodiščne plače se usklajujejo z rastjo življenskih potrebščin v preteklem letu. Izodiščne plače se usklajujejo na naslednji način:

Za leto 1998:
Izhodiščne plače se uskladijo za mesec januar 1999 za 85% rasti cen življenskih potrebščin v letu 1998.

V primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin v primerjavi z decembrom 1997 pred koncem leta 1998 preseže 6,5%, se ne glede na prejšnja določila, izhodiščne plače za naslednji mesec po ugotovljenem preseganju, uskladijo za 85% rasti cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi pri izplačilu plač za naslednji mesec po utotovljenem preseganju.

V primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin v letu 1998 glede na december 1997 preseže 8,8%, se pri uskladitvi izhodiščnih plač od meseca, v katerem je bilo ugotovljeno preseganje, do konca leta 1998 upošteva 100% rast cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi pri izplačilu plač za naslednji mesec po ugotovljenem preseganju.

 

 

4.) Regres za letni dopust

Delavcu pripada regres za letni dopust v naslednjih zneskih:

za leto 1997 v višini 102.000 SIT, največ pa do 127.746 tolarjev,

za leto 1998 v višini 102.000 tolarjev.

 

 

5.) Povračila stroškov v zvezi z delom

Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo in z dela, službena potovanja, terenski dodatek) se izplačujejo in usklajujejo v višini zgornjega zneska, določenega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni lit RS, št. 72/93 in 7/95).

Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša 500 SIT na dan za dan prisotnosti na delu in se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov. Usklajuje se januarja in julija v tekočem letu. Prva uskladitev se opravi januarja 1998.

 

 

6.) Prehodna veljavnost eskalacije

Do uveljavitve novega socialnega sporazuma se uporablja usklajevanje izhodiščnih plač (eskalacijska lestvica), kot je bilo določeno s tarifno prilogo k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo (Uradni list RS, št 23/95 in 3/97).

 

 

7.) Veljavnost

Ta tarifna priloga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje, razen točke 3 o usklajevanju izhodiščnih plač, ki se uporablja od prvega dne naslednjega meseca po sprejemu novega socialnega sporazuma.

Tarifna priloga velja do sklenitve nove.

 

Radovljica, 22. december 1997.

 

 

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE

Sindikat komunalnega in stanovanjskega poslovanje Slovenije 
Alojz Terbuc, l.r.

 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Združenje za poslovanje z nepremičninami
mag. Janez Frelih, l.r.

 

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENJE

Stanovanjska sekcija
Stojan Horvat , l.r.

KORISTNE POVEZAVE