skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninamislovenije (skvns)

PREDSTAVITEV

Merila za določanje presežnih delavcev

Pri izbiri presežnih delavcev organizacija oziroma delodajalec upošteva vse obstoječe kriterije, najmanj pa tiste, ki jih navaja zakon o delovnih razmerjih. V vsakem sklepu o odpovedi mora biti navedeno, kako so bili kriteriji upoštevani. Za ovrednotenje posameznega kriterija priporočamo naslednja merila:

 

1.  DELOVNA USPEŠNOST

 

A.   Delovna disciplina

 

Točke

Opis stopenj

1

Zamuja, pogosto neupravičeno izostaja, ne upošteva dogovorov, ogroža svojo varnost in varnost drugih.

2

Zamudi, dela samosvoje, ne upošteva delovnih načel,

3

Zamudi, občasno poskuša delati mimo dogovorov, običajno upošteva navodila za varno delo,

4

Redno prihaja na delo, skoraj vedno upošteva delovne dogovore in navodila za varno delo,

6

Redno prihaja, ne izostaja z dela, vedno upošteva delovne dogovore, in navodila za varno delo.

 

 

B.  Samostojnost, iznajdljivost

 

Točke

Opis stopenj

1

Pri delu je nesamostojen, potrebuje stalno pomoč in kontrolo

2

Pri delu je nesamostojen, občasno potrebuje pomoč in kontrolo

4

Pri delu je samostojen, občasno potrebuje pomoč in kontrolo

6

Pri delu je samostojen, redkokdaj potrebuje pomoči in kontrolo

8

Pri delu je samostojen, ne potrebuje pomoči in kontrole

 

 

C.  KOLIČINA DELA

 

Točke

Opis stopenj

1

Dosega slabe delovne učinke, izredno slabo izrablja delovni čas

2

Dosega slabše delovne učinke in ima premajhno izrabo delovnega časa

4

Njegovi delovni učinki so normalno pričakovani, izraba delovnega časa ustreza

5

Trajneje dosega nadpovprečne delovne učinke

7

Stalno izredno presega normalne delovne učinke

 

 

D.  KAKOVOST DELA

 

Točke

Opis stopenj

1

Kakovost dela je slaba, stalne napake, potreben stalni nadzor

2

Kakovost je pod zahtevano ravnijo, pogoste so napake, potreben je nadzor

4

Kakovost je stalno in v celoti na zahtevani ravni, napake so redke

5

Trajnejše dosega kakovost nad pričakovano ravnjo

7

Stalna izredna kakovost

 

 

E.  ODNOS IN GOSPODARJENJE S PRIPOMOČKI ZA DELO V LASTI DELODAJALCA

 

Točke

Opis stopenj

1

Do pripomočkov za delo ima slab odnos

2

Večkrat pride do okvar, pripomočke za delo uporablja dokaj negospodarno, s sredstvi ne gospodari racionalno in varčno

4

Ima povprečno dober odnos do pripomočkov za delo, povprečna gospodarnost pri uporabi pripomočkov za delo

6

Ima pravilen odnos do pripomočkov za delo pri delu, pripomočke za delo skrbno uporablja

8

Izredna, gospodarna uporaba pripomočkov za delo, do pripomočkov ima mnogo boljši odnos od večine delavcev

 

 

F.  ŠIRINA UPORABNIH ZNANJ

 

Točke

Opis stopenj

1

Ustreza le delu delovnih opravil in nezanesljivo

3

Delovnemu mestu dela primerno in delno zanesljivo

6

Delovnemu mestu primerno in zanesljivo

9

Uporabno na večjih delovnih mestih istega področja

12

Najširše uporabno tudi na drugih delovnih mestih

 

 

2. STROKOVNA IZOBRAZBA

Stopnje ustreznosti strokovne izobrazbe in usposobljenosti

 

Stopnja A

Dejanska stopnja strokovne izobrazbe in usposobljenosti je nižja od zahtevane in neustrezne smeri, poklic ni v povezavi z delovnim mestom, delavec ni opravil potrebnega verificiranega in neverificiranega funkcionalnega izobraževanja.

 

Stopnja B

Dejanska stopnja strokovne izobrazbe je nižja od zahtevane, vendar ustreza smeri in poklic je v povezavi z delovnim mestom, stopnja strokovnosti je enaka zahtevani, vendar neustrezne smeri.

 

Stopnja C

Stopnja in smer strokovne izobrazbe ali z delom pridobljene usposobljenosti ustrezata zahtevani, delavec ima zahtevana funkcionalna znanja pridobljena v verificiranem ali internem programu.

Število točk glede na dejansko stopnjo delavčeve izobrazbe in glede na ugotovljeno stopnjo ustreznosti se odčita iz naslednje tabele:

 

Stopnja Ustreznosti

Število točk glede dejanske delavčeve strokovne izobrazbe

I. st.

II. st.

III. st.

IV. st.

V. st.

VI. st.

VII.st.

 

NK

PK

KV2

KV

SS

VIS

VS

A) stopnja

0

1

2

3

4

7

10

B) stopnja

1

3

5

7

8

12

15

C) stopnja

3

5

8

11

12

17

20

 

 

3. DELOVNA DOBA, STALNOST PRI DELODAJALCU

Točke za skupno delovno dobo in delovno dobo pri trenutnem delodajalcu se seštevajo.

 

število točk

skupna delovna doba

delovna doba pri delodajalcu

0

do 5 let

do 2 leti

1

od 5 do 10 let

od 2 do 4 leta

2

od 10 do 15 let

od 4 do 6 let

3

od 15 do 20 let

od 6 do 8 let

4

od 20 do 25 let

od 8 do 10 let

5

nad 25 let

nad 10 let

 

 

4. ZDRAVSTVENO STANJE


Točke

Opis stopenj

0

Zdrav – brez omejitev

1

Lažja zdravstvena okvara

3

Težja zdravstvena okvara

4

Ugotovljena invalidnost

5

Poškodba pri delu pri delodajalcu in posledično zmanjšana delovna zmožnost

 

 

5. SOCIALNE ZADEVE


A.  Število nepreskrbljenih družinskih članov, po zakonu o dohodnini

 

Točke

Opis stopenj

0

Samski delavec oziroma družina, v kateri imajo vsi člani svoje lastne dohodke

2

Eden nepreskrbljen družinski član

3

Dva nepreskrbljena družinska člana

5

Več kot dva nepreskrbljena družinska člana

7

Preživlja telesno ali duševno prizadetega družinskega člana

 

B.  ZAPOSLENOST ZAKONCA

 

Točke

Opis stopenj

0

zakonec je zaposlen

5

zakonec je nezaposlen

 

C.  MOŽNOST PRIDOBIVANJA DOHODKA IZ DRUGIH VIROV

Točke iz tega kriterija se odštevajo.

 

Točke

Opis stopenj

0

Lastništvo zemlje do 2 ha

1

Lastništvo zemlje nad 2 do 4 ha

2

Lastništvo zemlje nad 4 ha

3

Obrtna dejavnost kot glavni poklic družinskega člana

4

Delavec opravlja popoldansko obrt

6

Lastnik ali družabnik podjetja

 

Seštevek točk po merilih iz točke 1 do točke 5 predstavlja osnovo za določanje začasnega in trajnega prenehanja potreb po delavcih nad planiranim številom delavcev po delavnih mestih v podjetju.

KORISTNE POVEZAVE

Oblikovanje in izvedba Visart