skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS)

PREDSTAVITEV

Pregled poklicev in delovnih mest z opisom zahtevnosti del po tarifnih razredih

I. ENOSTAVNA DELA

 

Za enostavna dela se štejejo dela, ki se opravljajo z enostavnimi delovnimi pripomočki po enostavnem postopku in so sestavljena iz manjšega števila različnih in kratkotrajnih operacij.

Delovna mesta, za katera se ne zahteva priučevanje in zadostuje nedokončana osnovna šola.

 

 

II. NEZAHTEVNA DELA

 

Za nezahtevna dela se štejejo priučena dela, ki se pripravljajo in izvajajo z enostavnimi in mehaniziranimi .

Delovna mesta, za katera se zahteva priučevanje in zadostuje dokončana osnovna šola.

 

Takšna delovna mesta so:

 • snažilka,
 • pomožni delavec pri vzdrževalnih delih,
 • skladiščnih delih,
 • čistilec poslovnih prostorov.

 

 

III. MANJ ZAHTEVNA DELA

 

Delovna mesta, za katera se zahteva najmanj nižja poklicna izobrazba ali opravljeno javno priznano nižje poklicno izobraževanje ali usposabljanje ali opravljen tečaj USO.

 

Za manj zahtevna dela se šteje opravljanje naslednjih del oziroma nalog:

 • varovanje parkirišč,
 • varovanje gradbišč oziroma objektov v gradnji,
 • varovanje skladišč,
 • varovanje deponij,
 • varovanje podobnih objektov.

 

Varnostnik pri opravljanju teh del oziroma nalog ne potrebuje nobenih posebnih pooblastil za nošenje orožja, uporabo prisilnih sredstev ali veščin.

Plačilo za opravljanje manj zahtevnih del ne sme biti manjše od plačila za delo III. tarifne skupine.

 

 

IV. ZAHTEVNA DELA

 

Delovna mesta za katere se zahteva najmanj poklicna izobrazba javno priznanega programa poklicnega izobraževanja ali usposabljanja USO in najmanj 2 leti delovnih izkušenj.

 

Za zahtevna dela se šteje opravljanje naslednjih del oziroma nalog:

 • varnostnik-gasilec,
 • varovanje proizvodnih podjetij,
 • varovanje poslovnih zgradb,
 • varovanje skladišč nevarnih snovi,
 • varovanje oseb in premoženja v času prireditev,
 • dežurstvo na sprejemnem centru,
 • intervencijska služba,
 • prenos oziroma prevoz denarja ter spremstvo pri prevozu,
 • obhodno varovanje objektov,
 • opravljanje drugih podobnih del oziroma nalog neposrednega fizičnega varovanja, ki jih ni mogoče uvrstiti med manj zahtevna dela ali bolj zahtevna dela,
 • opravljanje manj zahtevnih del, v kolikor je za njihovo opravljanje potrebno pooblastilo za nošenje orožja, uporaba prisilnih sredstev ali veščin.

 

Plačilo za opravljanje zahtevnih del ne sem biti manjše od plačila za delo IV. tarifne skupine.

 

 

 

V. BOLJ ZAHTEVNA DELA

 

Delovna mesta za katera se zahtevajo 3 leta javno priznanega poklicnega ali strokovnega izobraževanja in mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ali delovna mesta, za katera se zahteva 4 ali 5 let javno priznanega strokovnega izobraževanja ali usposabljanja USO in najmanj 10 let delovnih izkušenj.

 

Za bolj zahtevna dela se šteje opravljanje naslednjih nalog oziroma del:

 • receptorska služba v poslovnih stavbah,
 • nadzorna služba,
 • delo vodje varnostnega sektorja,
 • organiziranje, vodenje in koordiniranje tehničnega varovanja,
 • delo varnostnega tehnika.

 

 

VI. ZELO ZAHTEVNA DELA

 

Delovna mesta, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba.

 

Za zelo zahtevna dela se šteje:

 • delo pri vodenju skupin, posameznih enot ( odgovorna oseba po Zakonu o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja Ur. l. RS št 24/94 ),
 • kontrola in vodenje dela, ki pomembno vplivajo na delovno uspešnost in zaposlovanje v celoti,
 • zahtevnejša poslovno – administrativna dela,
 • samostojna strokovna dela pri spremljanju in proučevanju storitev, poslovnih procesov, kadrovskem področju,
 • svetovanje pri delu in za delo,
 • srednje zahtevna dela za razporeditev in kontrolo dela,
 • srednje in bolj zahtevna dela pri organizacijsko operativnem in strokovnem vodenju delovnih procesov,
 • kadrovsko, administrativno in ekonomsko vodenje poslovanja delovnih enot,
 • vodenje sektorja varstva pri delu.

 

 

VII. VISOKO ZAHTEVNA DELA

 

Delovna mesta, za katera se zahteva visoka strokovna izobrazba.

 

Za visoko zahtevna dela se šteje:

 • zahtevnejša in zelo zahtevna dela pri pripravi, spremljanju, analitičnem proučevanju in raziskovanju storitev in proizvodnje,
 • projektiranje tehničnih načrtov,
 • vodenje tehničnih projektov,
 • izdelava tehničnih projektov.

KORISTNE POVEZAVE