skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS)

PREDSTAVITEV

Sklepi in priporočila komisije za razlago KP (UL RS št. 29/2003)

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja je na zasedanjih z dne 12.4.2001 in 22.1.2002, sprejela naslednje sklepe, s katerimi je sprejela razlage posameznih določil 45. in 50. člena ter stališče glede uporabe določila šestega odstavka 17. člena in še posebej priporočilo v zvezi z uporabo osmega odstavka 45. člena navedene kolektivne pogodbe.

 

SKLEPI IN PRIPOROČILA
KOMISIJE ZA RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE
ZA DEJAVNOST ZASEBNEGA VAROVANJA

(Uradni list RS, št. 73/00)*

 

Sprejete razlage

 1. Uporaba petega odstavka 45. člena KP.
 2. Dodatki po petem odstavku 45. člena KP se morajo vedno obračunavati v določenih odstotkih po dejansko opravljenem delu in navedenih pogojih osnovne plače.
 3. Uporaba osmega odstavka 45. člena KP.
 4. Dodatki po navedenem določilu se upoštevajo pri določanju osnovne plače, oziroma pri vrednotenju delovnega mesta v postopku sistemizacije delovnih mest glede na oceno navedenih vplivov in ne v višini navedenih odstotkov. Višina teh dodatkov v navedenih odstotkih se upošteva v primerih, ko gre za izjemno prerazporeditev delavca, ki sicer ne dela na takšnem delovnem mestu, katerega sistemizacija oziroma določitvi osnovne plače, so vplivi navedenih obremenitev že upoštevani.
 5. Uporaba tretjega odstavka pod razdelkom »II. Jubilejne nagrade« 50. člena KP.
 6. Navedeno določilo ne velja za delovno dobo, ki je delavec ni dosegel pri zadnjem delodajalcu kot izplačevalcu jubilejne nagrade. V navedeno skupno delovno dobo pa se všteva čas, ki ga je delavec na delu dosegel pri pravnih prednikih tega zadnjega delodajalca, kakor tudi čas, ki ga je dosegel v preteklosti pri tem zadnjem delodajalcu, a se je po prekinitvi delovnega razmerja pri tem delodajalcu nato ponovno zaposlil pri tem istem delodajalcu.

 

Sprejeto stališče

 1. Veljavnost šestega odstavka 17. člena. 
  Določilo ostane nespremenjeno v veljavi, dokler ne bo v morebitnem pravnem postopku razveljavljeno ali spremenjeno.

 

Sprejeto priporočilo

 1. Uporaba osmega odstavka 45. člena 
  Komisija priporoča, da se vpliv posebnih obremenitev, ki niso izrecno navedene v osmem odstavku 45. člena, prav tako ocenijo in upoštevajo v okviru določenih razponov posameznih plačilnih razredov.

 

Predsednik za razlago KP za dejavnost zasebnega varovanja
Ingo Paš, univ. dipl. jur. l.r.

 

*Uradni list RS, št. 29-1147/2003 z dne 21. marec 2003

 

KORISTNE POVEZAVE