skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninamislovenije (skvns)

PREDSTAVITEV

Tarifna priloga

Pogodbeni stranki:

 

kot predstavnik delodajalcev:
Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje
Ljubljana, Dimičeva 9


in

 

kot predstavnik delojemalcev
ZSSS - Sindikat komunale, varovanja in poslovanja s nepremičninami Slovenije
Republiški odbor sindikata dejavnosti služb zasebnega varovanja, Ljubljana, Dalmatinova 4
kot reprezentivni sindikat za področje zasebnega varovanja

 

sklepata:

 

T A R I F N O    P R I L O G O

h kolektivni pogodbi za dejavnost zasebnega varovanja

 

 

1. Izhodiščne plače za mesec julij 2000 po posameznih tarifnih razredih so:

 

 

Tarifni razred

Razmerje

Izhodiščna bruto plača v SIT 
za polni delovni čas

I.

Enostavna dela

1,00

62.610

II.

Nezahtevna dela

1,10

68.871

III.

Manj zahtevna dela

1,23

77.010

IV.

Zahtevna dela

1,37

85.775

V.

Bolj zahtevna dela

1,55

97.046

VI.

Zelo zahtevna dela

1,85

115.088

VII.

Visoko zahtevna dela

2,10

131.481

VIII.

Najbolj zahtevna dela

2,50

156.625

IX.

Izjemno zahtevno delo

3,00

187.830

 

V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do 6 mesecev.

V kolektivni pogodbi pri delodajalcu se lahko ob upoštevanju specifičnih pogojev gospodarjenja določijo tudi višje izhodiščne plače.

Podpisniki tarifne priloge soglašajo, da podpis tarifne priloge ni razlog za znižanje obstoječih izhodiščnih plač pri delodajalcih.

 

2. Usklajevanje izhodiščnih plač

 

Usklajevanje izhodiščnih plač v letu 2000 do 2001 in plač iz naslova poslovanja bo skladno z dogovorom in določili zakona o minimalni plači, načinu usklajevanja plač (UL 39/99).

 

3. Regres za letni dopust

 

Delavcu pripada regres za letni dopust v naslednjih zneskih:

Za leto 2000 v višini najmanj 107.712,00 SIT bruto oziroma največ 70% povprečne plače za gospodarstvo v Republiki Sloveniji.

 

4. Povračila stroškov v zvezi z delom

 

Povračila stroškov v zvezi z delom ( prevoz na delo in iz dela, službena potovanja, terenski dodatek ) se izplačujejo in usklajujejo v višini zneska, določenega z odredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS. št. 72/93, 7/95 in 5/98).

Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša :

  • najmanj 582,00 tolarjev na dan prisotnosti na delu za osemurni delavnik in manj in se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov. Znesek se usklajuje januarja in julija v tekočem letu,
  • oz. 10% povprečne mesečne plače zaposlenega v RS za 176 ur dela.

 

5. Veljavnost

 

Ta tarifna priloga prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 01.09.2000 dalje.

 

Ljubljana, 14. 7. 2000

 

 

 

Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje
predsednik ing. Viktor Pistotnik, l. r.

 

sekretar ZRSZV 
univ. dipl.iur. Ingo Paš, l. r.


ZSSS - Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
predsednik Alojz Terbuc, l .r.

 

Republiški odbor sindikata dejavnosti služb zasebnega varovanja
predsednik Borut Srimšek, l. r.

KORISTNE POVEZAVE

Oblikovanje in izvedba Visart