skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS)

PREDSTAVITEV

Pravilnk o financiranju in finančno-materialnem poslovanju SKVNS

 

 

Na osnovi 24. člena Statuta Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, je Predsedstvo tega Sindikata na svoji seji dne 30.9.2009 sprejelo

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen

(1) S tem pravilnikom se ureja financiranje Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in sindikatov družb in vsebuje:

– višino članarine;

 • način zbiranja, obračunavanja, plačevanja, delitve in namembnosti članarine;
 • vodenje evidence o vplačani članarini;
 • naloge odredbodajalca;
 • oblikovanje in poslovanje s skladi;
 • pravice članov do solidarnostne, finančne ali materialne pomoči;

 

(2) S tem Pravilnikom se določijo tudi skupno dogovorjena načela uveljavljanja in evidentiranja medsebojnih finančnih obveznosti med Sindikatom komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije.

 

2. člen

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, sindikati družb in sindikalne podružnice vodijo finančno materialno poslovanje v skladu z Zakonom o računovodstvu, Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), SRS 36, davčnimi predpisi, Pravilnikom o računovodstvu pravne osebe SKVNS, in tem pravilnikom.

 

3. člen

Delovanje Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije se financira po načelu samofinanciranja in solidarnosti.

 

4. člen

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije poleg prihodka iz deleža članarine pridobiva prihodke še iz:

 • obresti od denarnih sredstev;
 • prihodkov iz vrednostnih papirjev;
 • drugih prihodkov, ki izvirajo iz različnih aktivnosti;
 • donacij in drugih prihodkov.

 

5. člen

Članarina in ostali prihodki so last Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije. Sredstva članarine niso vračljiva. Članarina je namenjena financiranju dejavnosti Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije.

 

6. člen

(1) V Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije se poleg načela samofinanciranja uveljavlja načelo solidarnosti in sicer:

 • z zagotavljanjem enakega obsega pravic vsem članom Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije;
 • za sindikate družb, se na podlagi tega pravilnika sredstva solidarnosti in pomoči določijo z letnim finančnim načrtom.

 

(2) Solidarnost med sindikati dejavnosti Slovenije in drugimi oblikami organiziranosti v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije se opredeli s Pravilnikom o financiranju in finančno-materialnem poslovanju ZSSS.

 

 

II. NAČIN PLAČEVANJA, OBRAČUNAVANJA, DELITVE IN EVIDENCE ČLANARINE

 

7. člen

(1) Temeljni prihodek za financiranje aktivnosti Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije je obračunana in nakazana sindikalna članarina. Višina članarine v Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije znaša 1% od obračunane mesečne bruto plače in od denarnih nadomestil, od katerih se plačajo davki in prispevki.

 

(2) Člani sindikata so dolžni plačevati članarino vsak mesec. Začasno nezaposleni člani sindikata, ki so brez lastne krivde izgubili delo ali jim delovno razmerje miruje plačujejo članarino v višini 1% od zneska nadomestila za čas brezposelnosti oziroma drugega prihodka. Plačajo jo lahko v enkratnem znesku za daljše časovno obdobje.

 

(3) Obračun in nakazilo opravijo ustrezne službe družbe oziroma podjetja, ali druge oblike delovnega in poslovnega organiziranja.

 

8. člen

Sindikati družb lahko na podlagi dodatnega programa določijo višjo članarino, kot je dogovorjena v Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije. S tem delom članarine razpolagajo samostojno.

 

9. člen

(1) Članarina se obračuna pri izplačilu plače, s tem da se30% delež zbrane članarine s plačilnim nalogom nakaže na transakcijski račun sindikata družbe oziroma podružnice, ki je praviloma odprt pri Delavski hranilnici, 70% delež članarine pa neposredno na članarinski transakcijski račun Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije pri Delavski hranilnici. Obračun in nakazilo članarine opravi služba delodajalca.

 

(2) Če v družbi sindikat ni organiziran kot pravna oseba in nima transakcijskega računa je služba za obračun plač dolžna 100% zbrane sindikalne članarine nakazati na članarinski transakcijski račun SKVNS-ja, ki 30% delež te članarine vodi na posebnem zbirnem računu, ostalih 70% pa deli po dogovorjenem in sprejetem principu.

 

(3) V objektivnih primerih lahko član plačuje članarino individualno tako, da le to nakazuje v celotni višini mesečno ali tro-mesečno s plačilnim nalogom oziroma trajnikom na članarinski transakcijski račun Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije pri Delavski hranilnici oziroma na transakcijski račun Območne organizacije ZSSS. V tem primeru Območna organizacija ZSSS mesečno oziroma tro-mesečno prenakaže 70% delež na članarinski transakcijski račun Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in posreduje seznam individualnih plačnikov z navedbo višine plačane članarine.

 

(4) Na plačilnem nalogu, s katerim se nakaže članarina, morajo biti naslednji podatki:

 • mesec za katerega je nakazana članarina,
 • številka sklica, ki opredeljuje sindikat družbe, dejavnosti in območje,
 • število članov sindikata, ki so plačali članarino,
 • 100 % osnova od katere je obračunana članarina, in znesek nakazane članarine,
 • naziv in naslov nakazovalca.

 

(5) Hkrati z nakazilom članarine pooblaščena služba družbe oziroma podjetja posreduje mesečno Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije seznam članov, katerim je bila pri plači obračunana in odtegnjena članarina z navedbo zneska višine članarine.

 

(6) V primeru prenehanja delovanja sindikata v družbi kot pravne osebe in zaradi tega zaprtja transakcijskega računa, se vsa denarna sredstva, ki so na računu prenesejo na transakcijski račun pristojne Območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. V takem primeru je dolžnost pristojnega območnega odbora Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije oziroma območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, da nudi vso strokovno pomoč za izpeljavo zaprtja transakcijskega računa in izbrisa sindikata iz evidence sindikatov, prevzame pa tudi vso arhivirano finančno in računovodsko dokumentacijo.

 

10. člen

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, 70% zbrane članarine deli med posamezne uporabnike v naslednjih razmerjih:

 • 57,1% za redno dejavnost Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
 • 30% za financiranje območnih odborov SKVNS oziroma območnih organizacij ZSSS,
 • 12,9% za financiranje ZSSS.

 

11. člen

Način nakazovanja članarine SKVNS, vodenje evidence, zagotavljanje tajnosti podatkov, nadzor nad delitvijo članarine se uredi s pogodbo z Delavsko hranilnico.

 

12. člen

(1) V Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije se lahko iz tekočih sredstev članarine in presežka prihodkov nad odhodki oblikujejo namenski skladi, kot so:

 • stavkovni sklad
 • socialni sklad-solidarnostne pomoči
 • drugi skladi

 

(2) V Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije se s posebnim sklepom in aktom določi naziv, namembnost, način in delitev sredstev skladov.

 

 

III. FINANČNI NAČRT – ZAKLJUČNI RAČUN

 

13. člen

Na podlagi vrednotenega programa dela sprejme Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije finančni načrt, s katerim predvidi sredstva za financiranje programa, materialne stroške, plače in sklade.

 

14. člen

(1) V skladu s finančnim načrtom, finančnimi in računovodskimi predpisi ter s tem pravilnikom sprejmejo vsako leto organi in organizacije Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije letno poročilo poslovanja in poročilo o realizaciji finančnega načrta za preteklo leto.

 

(2) Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in sindikati družb so samostojni pri oblikovanju, usklajevanju in sprejemanju finančnega načrta v okviru svojih sredstev.

 

 

IV. NALOGE ODREDBODAJALCA IN RAČUNOVODSTVA

 

15. člen

Predsedstvo Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije določi odredbodajalca, ki je za izpolnjevanje finančnega načrta in gospodarno ravnanje s sredstvi odgovoren.

 

16. člen

Pristojnosti odredbodajalca so predvsem, da:

 • uresničuje finančni načrt v skladu s sprejetim programom in dogovorjenimi nalogami;
 • izvršuje sklepe pristojnih organov v zvezi s finančno-materialnim poslovanjem;
 • je podpisnik transakcijskega računa;
 • izdaja naloge za izplačila;
 • podpisuje pogodbe v mejah, ki jih določiPredsedstvo SKVNS;
 • po potrebi predlaga predsedstvu SKVNS spremembo finančnega načrta;
 • podpisuje knjigovodsko in računovodsko dokumentacijo;
 • v skladu s predpisi odgovarja za pripravo in izvedbo programa o nakupu in odtujitvi osnovnih sredstev.

 

17. člen

(1) Za nadzor nad doslednim obračunavanjem, nakazovanjem in delitvijo dogovorjenih deležev članarine je poleg Delavske hranilnice odgovoren predsednik/ca Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije. Sekretarji območnih odborov, pa skrbijo za nadzor plačevanja članarine za vse oblike sindikalnega organiziranja na območju. Zbiranje in porabo sindikalne članarine nadzira tudi Nadzorni odbor sindikata v družbi.

 

(2) Sklep o nakupu, odtujitvi, odpisu osnovnih in drugih sredstev sprejmejo pristojni organi.

 

(3) Odredbodajalec na posameznih ravneh organiziranosti, ki dela v nasprotju z določili tega pravilnika, grobo krši Statut Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije.

 

18. člen

Finančni plan prihodkov in odhodkov se sprejme najpozneje do 31. marca tekočega leta, do takrat je v veljavi začasno financiranje.

 

 

V. SOLIDARNOSTNE, FINANČNE IN MATERIALNE POMOČI

 

19. člen

(1) Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije ter sindikati družb, lahko v primerih socialne ogroženosti, elementarnih nesreč ali bolezni nudijo članom solidarnostno, finančno ali materialno pomoč. V primeru, da tekoča sredstva ne zadoščajo se pomoči odobrijo iz sredstev namensko oblikovanega sklada.

Pogoji in način dodeljevanja te pomoči se določijo s posebnim pravilnikom in na osnovi skupno dogovorjenih kriterijev.

 

(2) O izplačilu solidarnostnih, finančnih in materialnih pomoči se vodi evidenca pri organu, ki je pomoč nudil.

 

 

VI. NADZOR NAD FINANČNO MATERIALNIM POSLOVANJEM

 

20. člen

Nadzorni odbor Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije neposredno nadzira in kontrolira izvajanje finančnega načrta in gospodarnega ravnanja s sredstvi članarine ter predlaga morebitne izboljšave.

 

21. člen

(1) Nadzorni odbor se sestane najmanj enkrat letno.

 

(2) Nadzorni odbor je pri svojem delu samostojen, rezultate svojega dela in stališča posreduje Predsedstvu Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije.

 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

22. člen

Sredstva skladov iz 12. člena tega pravilnika lahko koristijo samo člani Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, ki plačujejo članarino najmanj 6 mesecev.

 

23. člen

Ta pravilnik razlaga Predsedstvo Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije.

 

24. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se opravijo po enakem postopku, kot njegov sprejem.

 

25. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji Predsedstva Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, uporabljati pa se začne s 1.10.2009. S 1.10.2009 preneha veljati Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, z dne 9.7.1998.

KORISTNE POVEZAVE