REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2013 V KOMUNALNIH PODJETJIH

DSCN8126

Na podlagi podpisanega Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS štev.: 4/2013 dne 18. 1. 2013 znaša regres za letni dopust za leto 2013 950,00 EUR oziroma pri delodajalcih z izgubo v preteklem poslovnem letu v višini 880 EUR.

Ob tem opozarjamo, da je v tem trenutku v podjetjih, v katerih je država ali občina neposredno ali posredno več kot 25 % lastnik premoženja mogoče izplačati regres za letni dopust za leto 2013 v višini minimalne plače, torej v višini 783,66 EUR.

Dne 9. 6. 2012  je stopil v veljavo Zakon o dopolnitvah zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (objavljen v Uradnem listu RS št. 43/2012), ki je  z določbo v 2. členu posegel tudi v eno izmed pravic zaposlenih v nekaterih komunalnih podjetjih, konkretno v višino regresa za letni dopust in določil, da se za 5. členom doda nov 5. a člen, ki glasi:

 

»Ne glede na določbe drugih predpisov in kolektivnih pogodb, s katerimi je določena višina regresa za letni dopust za zaposlene v nefinančnih in finančnih družbah, v katerih je država ali občina neposredno ali posredno več kot 25 % lastnik premoženja, se vključno do leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto družbenega proizvoda, zaposlenim v teh družbah izplača regres za letni dopust največ v višini minimalne plače.«

 

S citirano določbo  Zakona o dopolnitvah zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 je država po mnenju sindikatov preveč posegla v svobodo kolektivnega dogovarjanja, saj je vsem podjetjem, kjer je bodisi sama ali pa občina z več kot 25 % lastnik premoženja podjetja, zakonsko omejila regres za letni dopust na višino minimalne plače.

 

Zveza svobodnih sindikatov je zahtevala ustavno presojo predmetnega člena Zakona o dopolnitvah zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, kar podpiramo tudi v SKVNS. Seveda ni mogoče predvideti izid te ustavne presoje, kar tudi pomeni, da je potrebno v danem trenutku citiran Zakon o dopolnitvah zakona o dodatnih ukrepih za leto 2012 spoštovati.

 

Na podlagi zgoraj navedenega je regres za letni dopust za leto 2013 torej v podjetjih, v katerih je država ali občina neposredno ali posredno več kot 25 % lastnik premoženja, mogoče izplačati v višini minimalne plače, torej v višini 783,66 EUR. Omejitev izplačila regresa za letni dopust za ta podjetja velja vse do leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto družbenega proizvoda. V preostalih podjetjih pa regres za letni dopust za leto 2013 znaša 950,00 EUR oziroma pri delodajalcih z izgubo v preteklem poslovnem letu v višini 880,00 EUR.